TOP Bolesławiec

  ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

TOP Bolesławiec zwany dalej „klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym mieszkańców miasta i gminy Bolesławiec.

§ 2

Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Bolesławiec

§ 3

Siedziba Klubu znajduje się przy ul. Staszica 65 , 59-700 Bolesławiec

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 5

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - „ Prawo o stowarzyszeniach", własnym statutem oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)

§ 6

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw i znaczków organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele  i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest:

 • zapewnienie młodzieży rozwoju fizycznego,
 • umożliwianie młodzieży uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym,
 • kształtowanie u członków Klubu prawidłowych postaw moralnych i fizycznych
 • organizowanie mieszkańcom miasta i gminy widowisk sportowych stanowiących formę wypoczynku i integracji,
 • promocja zdrowia poprzez rozwój fizyczny
 • tworzenie warunków dla integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych,
 • działalność sportowa na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, 
 • kształtowanie modelu życia w trzeźwości w swoim środowisku poprzez pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych,
 • udzielanie informacji o formach pomocy osobą uzależnionym oraz ich rodzinom o sposobie leczenia,
 • współpraca z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami, służbą zdrowia w zakresie działań profilaktycznych przeciwko uzależnieniom od alkoholu, narkomani oraz przemocy.

§ 8

Dla osiągnięcia celów wyrażonych w §7 Klub:

 • organizuje i prowadzi działalność w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe znajdujące się na terenie miasta i gminy Bolesławiec oraz w oparciu o uzyskane środki własne - sponsorów i budżetowe,
 • organizuje i prowadzi różne sekcje dla dzieci i młodzieży,
 • organizuje szkolenia sportowe,
 • organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje, 
 • propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport,
 • prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków,
 • w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe oraz inne materiały propagandowe,
 • podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji statutowych celów,
 • prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
 • cały dochód przeznacza na  działalność statutową na rzecz członków stowarzyszenia,
 • organizuje zajęcia pozalekcyjne (np..świetlice) do spędzania czasu wolnego, życia towarzyskiego, rekreacji i wypoczynku dla członków klubu i ich rodzin z programami profilaktycznymi dotyczącymi zapobieganiu patologii wśród dzieci i młodzieży (alkohol, narkotyki, przemoc),
 • organizuje i popularyzuje ideę czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, w sporcie, w rehabilitacji zdrowotnej młodzieży i dorosłych, zdrowych i niepełnosprawnych oraz tworzy warunki dla integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych
 • organizuje wypoczynek letni i zimowy poprzez wyjazdy na obozy sportowe, kolonie oraz obozy rehabilitacyjno-terapeutyczne,
 • organizuje w czasie ferii zimowych i wakacji zajęcia sportowe, turnieje, półkolonie dla dzieci i młodzieży, która nigdzie nie wyjeżdża
 • prowadzi działalność psychoedukacyjną, wychowawczą i profilaktyczną, służącą wykluczeniu społecznemu oraz promującej zdrowie i zdrowy styl życia, skierowaną do dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających

§ 10

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Bolesławiec, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez zarząd Klubu. Małoletni mogą być członkami Klubu na zasadach określonych w art.3 ust.2i3 ustawy - „Prawo o stowarzyszeniach"

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 • uczestnictwa w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2i3 ustawy - „Prawo o stowarzyszeniach"
 • zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 • uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 • korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przejęte przez Zarząd i zdeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zgromadzeniu
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. korzystania z innych, uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. branie czynnego udziału w działaniach Klubu,
 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. dobrowolne wystąpienie zgłoszona na piśmie do Zarządu,
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  • umyślnego naruszenia postanowień statutu
  • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6-ciu miesięcy
 3. działania na szkodę Klubu,
 4. rozwiązanie się Klubu

§ 16

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od  podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:

 1.  
  • Walne Zebranie Klubu,
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu
 3. Uchwały Wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 18

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu.
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/3 ogółu członków,
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których, zostało zwołane.

§ 19

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Klubu należy:
  • uchwalenie programu sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalania na wniosek Komisji rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
  • ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych, pod obrady Walnego Zebrania Klubu
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd

§ 20

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 lub 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i wice Prezesa.
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb.
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 22

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu  klubu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie  klubu:
  • Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z członkami Zarządu Klubu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
  • Mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r.)
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie klubu. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Klubu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru
 5. Do czynności Komisji rewizyjnej Należy:
  • przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych, w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu,
  • występowanie z żądaniem Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnym interesem Klubu działań Zarządu.

§ 24

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ½ członków  pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary

§ 26

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§ 27

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie klubu prawo wymierzania następujących kar:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy
  • wykluczenie
 2. Od uchwały o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 30 dni.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze klubu

§ 28

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  • składki członkowskie,
  • darowizny i zapisy
  • dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
  • dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  • dochody z majątku
  • dochody z działalności gospodarczej
  • inne wpływy

§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 30

Zmiana Statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§ 31

 1. Rozwiązanie się klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

§ 32

 1. Dla osoby, która w największym stopniu wspomaga działalność Klubu ustanawia się funkcję Honorowego Prezesa klubu.
 2. Funkcja ta piastowana jest przez okres 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata
 3. Tytuł Honorowego Prezesa Klubu przyznaje corocznie Zarząd Klubu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.